تقویم آموزشی
10

لیست ۳۲ دوره آموزشی برگزار شده سال ۱۳۹۳

نوروفیدبک عمومی
تهران 27-29 فروردین مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران
University of Tehran
نوروفیدبک پیشرفته
تهران 10-11 اردیبهشت مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران
University of Tehran
نوروفیدبک پیشرفته اصفهان 17-18 اردیبهشت مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی توحید اصفهان
Tohid Counseling Center Isfahan
نوروفیدبک عمومی تبریز 24-26 اردیبهشت
مرکز چند تخصصی مغز و اعصاب و روان همراه تبریز hamrah counseling center
کاربردهای نوروفیدبک در ورزش
تهران 31 اردیبهشت-2 خرداد
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران neurofeedback sports
نوروفیدبک عمومی
تهران 21-23 خرداد
 مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران University of Tehran
نوروفیدبک عمومی
اصفهان 28-30 خرداد
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی توحید اصفهان Tohid Counseling Center Isfahan
بیوفیدبک
تهران 4-6 تیر
 مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران University of Tehran
نوروفیدبک عمومی
تهران 15-17 مرداد
مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران
University of Tehran
تحریک الکتریکی مغز tDCS
تهران
23-24 مرداد
مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران
incas
نوروفیدبک عمومی
مشهد 29-31 مرداد
مرکز مشاوره صارمی
مرکز مشاوره صارمی
نوروفیدبک عمومی
شیراز 5-7 شهریور
مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه شیراز
دانشگاه شیراز
بیوفیدبک عمومی
اصفهان 12-14 شهریور
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی توحید اصفهان
Tohid Counseling Center Isfahan
سمینار آشنایی با الکتروانسفالوگرافی کمی
تهران 13 شهریور
مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران
University of Tehran
الکتروانسفالوگرافی کمی
QEEG
تهران 19-21 شهریور
مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران
University of Tehran
نوروفیدبک عمومی
تهران 2-4 مهر
مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران
University of Tehran
نوروفیدبک پیشرفته
تهران 17-18 مهر
مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران
University of Tehran

تحریک الکتریکی مغز tDCS

 تحریک مغناطیسی مغز TMS

(پروفسور مایکل نیچه)

تهران
24-25 مهر
مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران
incas
نوروفیدبک عمومی
اصفهان 30 مهر - 2 آبان
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی توحید اصفهان Tohid Counseling Center Isfahan
نوروفیدبک عمومی
تهران 28-30 آبان
مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران
University of Tehran
نوروفیدبک عمومی
ساری 5-7 آذر
انجمن روانپزشکی شاخه مازندران
انجمن روانپزشکی مازندران
کاربرد نورفیدبک و بیوفیدبک در درمان وسواس و میگرن
کرمان 13-14 آذر
مرکز مشاوره پیوند کرمان
مرکز مشاوره پیوند کرمان
نوروفیدبک عمومی
تهران 26-28 آذر
مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران
University of Tehran
تحریک الکتریکی مغز tDCS
اصفهان 27-28 آذر
گروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
university of isfahan
تحریک الکتریکی مغز tDCS
تهران
11-12 دی
مرکز ملی مطالعات اعتیاد ایران
incas
نوروفیدبک عمومی
تبریز 14-15 دی
مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تبریز
دانشگاه تبریز
نوروفیدبک پیشرفته
تهران  25-26 دی
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
University of Tehran
نوروفیدبک عمومی
تهران 1-3 بهمن
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
University of Tehran
الکتروانسفالوگرافی کمی QEEG
تهران 15-17 بهمن مرکز مشاوره دانشگاه تهران
University of Tehran
نوروفیدبک عمومی
اصفهان 29 بهمن-1 اسفند
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی توحید اصفهان Tohid Counseling Center Isfahan
نوروفیدبک عمومی
تهران 13-15 اسفند
مرکز مشاوره دانشگاه تهران
University of Tehran
نوروفیدبک عمومی
ارومیه 20-22 اسفند
-
تعداد امتیازات: (77) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (10589)

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل